Ilu Polaków przebywa czasowo za granicą? GUS już wie.

MoS

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie szacunek dotyczący liczby Polaków przebywających czasowo za granicą dłużej niż trzy miesiące. Warto podkreślić, że wśród nieobecnych mieszkańców Polski objętych szacunkiem GUS znajdują się też osoby, które za granicą przebywają od wielu lat, ale dotychczas nie wymeldowały się z miejsca stałego pobytu w Polsce. Ocena ta nie dotyczy natomiast migrantów sezonowych. Jak oszacował GUS, na koniec roku 2010 poza granicami Polski czasowo przebywało ok. 1 990 tys. Polaków. Większość z nich mieszkała w krajach europejskich - ogółem 1 690 tys. migrantów z Polski, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej (1 615 tys.). Wielka Brytania i Niemcy mają wyraźną przewagę w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę przybyszy z Polski mieszkających na ich terytorium. W Zjednoczonym Królestwie, jak wynika z szacunku, na koniec 2010 r. przebywało ok. 560 tys. mieszkańców Polski, a w Niemczech - 455 tys. Powyżej 100 tys. Polaków mieszkało czasowo też w Irlandii (125 tys.) i Holandii (108 tys.). Według oceny GUS ok. 80 proc. Polaków mieszka za granicą powyżej jednego roku. Zdecydowana większość migrantów z Polski to migranci ekonomiczni, ale powoli rośnie odsetek osób, które wyjeżdżają za granicę, by dołączyć do pracujących już tam członków swoich rodzin.

Szacunek GUS należy interpretować ostrożnie. Przede wszystkim, podawane przez GUS szacunkowe liczby przybliżają wielkość populacji mieszkańców Polski przebywających w danym kraju w danym okresie (koniec roku), nie zaś skalę wyjazdów czy powrotów. Ze względu na różnice w krajowych systemach ewidencjonowania migracji, bezpośrednie porównania pomiędzy wielkością zasobu migrantów z Polski w poszczególnych krajach nie są zasadne. Szacowanie skali emigracji z Polski, jak zauważył GUS, stało się trudniejsze również z uwagi na rosnącą skalę powrotów bądź przemieszczania się migrantów z Polski pomiędzy różnymi krajami.

Testem dla trafności najnowszego szacunku GUS dotyczącego emigracji mogą okazać się wyniki powszechnego spisu gospodarstw domowych i mieszkań (NSP) zrealizowanego w 2011 r. Zgodnie z zapowiedzią, wyniki NSP 2011 w zakresie migracji zostaną opublikowane w 2012 r.

Źródło:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_infor_o_rozm_i_kierunk_...

Opublikowano w numerze: 31 / Październik 2011 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie