Nowości wydawnicze

Castles S., Miller M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowski P. (red.) (2012). Praca przymusowa imigrantów w Polsce: Analiza na przykładzie społeczności ukraińskiej i wietnamskiej”. „CMR Working Paper” nr 58(116). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1870/

Goszczyński W. (2012). Abolicja 2012. Perspektywa instytucji wdrażającej. Toruń: Polska Akcja Humanitarna. Pobierz.

IOM (2012). Współpraca drogą do integracji. Zalecenia dla Polski. Warszawa: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Pobierz.

Jałowiecki B., Sekuła E. A. (red.) (2011). Metropolie mniejszości: mniejszości w metropoliach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jurewicz J. (2011). Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kapa-Cichocka M., Heisse U., Borchers R., Michałowska E. (2010). Polacy z wyboru: rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku. Warszawa: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Aouil B. (2010). Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Łada A. (2012). Migranci w Niemczech - przykład lokalny. „Biuletyn Niemiecki” nr 29, Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych. Pobierz.

Nir R., Szczerbiński M., Wasilewski K. (2012). W nieustannej trosce o polską diasporę: tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”.

Nowak L. (red.) (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobierz.

Okólski M. (red.) (2012). European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pogodzińska P. (2011). Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Sawicki K. (2011). Handel ludźmi. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji.

Słubik K. (2010). Doświadczenia brytyjskie w polityce antydyskryminacyjnej wobec migrantów. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Wafflard Z. (2011). Rynek pracy cudzoziemców. Warszawa: EastWestLink. Pobierz.

Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wróblewski M., Błaszczak A., Kuruś M., Szcząska-Wójcik M., Gacek J. (2012). Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pobierz.

Wysieńska K. (2011). Badanie eksperymentalne dotyczące podwójnych standardów oceny aplikantów cudzoziemskich i polskich. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012