Nowości wydawnicze

Białas J., Burtina E., Cegiełka D., Mosiejewa-Elje L., Ostaszewska E., Rusiłowicz K., Salasjuk S., Titowa J. (2013). Cudzoziemcy w Polsce i w Rosji. Raport na temat prawa i sytuacji migrantów. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Praw Człowieka „Memoriał". Pobierz.

Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Buchowski M., Schmidt J. (2012). Imigranci. Między izolacją a integracją. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Dawid A., Maziarz A. (2012). Rodzina na Śląsku 1939-1945: dezintegracja, migracje, codzienność. Opole, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dąbrowski P., Duszczyk M. (red.) (2012). Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pobierz.

Duszczyk M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Aspra.

Grotkowska G. (2012). Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzymała-Kazłowska A., Grzymała-Moszczyńska H. (2012). Repatrianci z Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Pobierz.

Kaczmarczyk P., Lesińska M. (red.). (2013). Krajobrazy migracyjne Polski. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kaczmarczyk P., Lesińska M., Stefańska R. (2012). Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów - stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne. Warszawa: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kubitsky J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin.

Makulec A. (2013). Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Marciniak J. (red.) (2012). Moja Emigracja / My Migration. Australia: Favoryta.

Naranovich K. (red.) (2012). Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa. Warszawa: Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”. Pobierz.

Ness I., Bellwood P. (red.) (2012). The Encyclopedia of Global Human Migration. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.

Nowak E., Bernacka R. E., Riedel R. (2012). Integracja polityczna Polaków w Austrii. Wiedeń: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk.

Pleskot P. (red.) (2012). Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Pries L., Sezgin Z. (red.) (2012). Cross Border Migrant Organizations in Comparative Perspective. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.

Radzilowski T. C., Stecula D. (2010). Polish Americans Today. A Survey of Modern Polonia Leadership. Chicago: Piast Institute. Pobierz.

Stryjewski R. (2012). Integracja społeczna i gospodarcza imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Fundacja „Ocalenie”. Pobierz.

Szczygielska I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Walaszek A., Stasiewicz-Bieńkowska A., Pezda J. (2012). The Polish diaspora in America and the wider world. Symposium, 25-26 June 2010. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Więckiewicz B. (red.) (2011). Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty. Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL.

Zamojski J. E. (red.) (2012). Migracje i wielkie metropolie. „Migracje i Społeczeństwo”. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowano w numerze: 40 / Luty 2013