Popyt i pobyt

Udział imigrantów w rynku pracy kraju docelowego jest procesem wymagającym dla przynajmniej dwóch stron. Cudzoziemcy muszą być zdolni do podjęcia zatrudnienia, a pracodawcy muszą chcieć im to zatrudnienie zaoferować. O tym, na ile polska administracja ułatwia dopasowywanie imigranckiej podaży pracy do polskiego popytu na zagraniczną siłę roboczą, pisze w swojej najnowszej książce Maciej Duszczyk.

Opierając się na badaniach prowadzonych wśród cudzoziemców pracujących w Polsce oraz polskich pracodawców M. Duszczyk konkluduje, że od ułatwień w zakresie zatrudniania pracowników zależy nie tyle zatrudnienie cudzoziemców w ogóle, ile wzrost skali ich legalnego zatrudnienia. Jako krytyczne w tym kontekście postrzega zwłaszcza obniżenie kosztów pracy rejestrowanej.

Rozważania Autora na temat zaspokajania popytu na pracę w Polsce przez imigrantów nie kończą się jednak na kwestiach rynkowych. Integracja, jak stwierdza M. Duszczyk, powinna następować także w innych wymiarach, a szczególnie w wymiarze społecznym. W obliczu narastających zmian demograficznych i współczesnych tendencji migracyjnych prawo cudzoziemców do zaspokajania popytu na pracę należałoby zacząć przekuwać na prawo do pobytu.                

JN

Duszczyk M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Aspra.

Opublikowano w numerze: 40 / Luty 2013