Nowości wydawnicze

Barbasiewicz O., Kowalczyk B. (red.) (2013). Japonia - niedokończony obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski. Warszawa: Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW. Pobierz.

Glorius B., Grabowska-Lusińska I., Kuvik A. (red.) (2013). Mobility in Transition: Migration Patterns After EU Enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press. .

Gmaj K., Iglicka K., Walczak B. (2013). Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Pobierz.

Grot K., Klaus W. (red.) (2012). Inspirator międzykulturowy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Grzymała-Kazłowska A. (2013). Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia - propozycja nowej koncepcji teoretycznej. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Hut P., Żołądek Ł. (red.) (2013). Repatrianci i polityka repatriacyjna.  Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Pobierz.

Jabłecka B. (2012). Dostęp do mieszkalnictwa i bezdomność migrantów w Anglii. Pobierz.

Klaus W. (2013). Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce. Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita. Pobierz.

Majdzińska K. (2013). Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pobierz.

Nijakowski L. (2013). Ruchy i organizacje skrajne a mniejszości etniczne, narodowe, religijne - doświadczenia polskie i europejskie. Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita. Pobierz.

OECD (2013). International Migration Outlook 2013. Paris: OECD Publishing. Pobierz.

Stankiewicz D. (2013). Nabywanie gruntów rolnych przez cudzoziemców. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Pobierz.

Wysieńska K. (2013). Gdzie jest mój dom? Bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających się o status uchodźcy, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce. Warszawa: UNHCR. Pobierz.

Wysieńska K., Karpiński Z. (2013). Kapitał ludzki i społeczny uchodźców w Polsce. Podsumowanie wyników badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013