Nowości wydawnicze

Amnesty International (2013). Frontier Europe. Human rights abuses on Greece’s border with Turkey. Londyn: Amnesty International Ltd.

Bera R. (2012). Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo: Perspektywa pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bera R., Korczyński M. (2012). Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bielawny K. (2013). Zmiany demograficzne w wyniku emigracji w archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 r. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Blinder S. (2013). Citizenship and naturalisation in the UK. Trends in data, policy and theory. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska na rynku pracy: zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005--2011. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Czop E. (2013). Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011) - wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gosk H. (2012). Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Grotte M., Herman A., Szablewski A. (2012). Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Horolets A. (2012). Migrants’ leisure and integration. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Karwowska B. (2013). Druga płeć na wygnaniu: doświadczenie migracyjne w opowieściach powojennych pisarek polskich. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Kubiciel-Lodzińska S., Ustrzycki A. (2013). Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski. Pobierz.

Lenda J. (2013). Byłam opiekunką w Niemczech. Gdynia: Wydawnictwo „Alfa”.

Maczyńska J. (2012). Access to Family Reunification for Beneficiaries of International Protection in Central Europe. UNHCR. Pobierz.

Młyński J., Szewczyk W. (2012). Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej: badania i analizy. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Pudzianowska D. (2013). Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Solga B. (2013). Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Solga B. (2013). Migracje zagraniczne a rozwój i regionalna polityka migracyjna. „Biuletyn Instytutu Zachodniego”. Poznań: Instytut Zachodni. Pobierz.

Strege A. (2012). Arbeitsmigration von Polen nach Deutschland: ein Vergleich zweier historischer Migrationsphasen. München: GRIN Verlag GmbH.

Terelak A. (2012). Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk.

Terelak A., Kołodziejczak S. (2012). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy: studium socjologiczne. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk.

Tjaden J. (2013). Citizenship: A status unfit for purpose? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz

Trusz S., Kwiecień M. (2012). Społeczne piętno eurosieroctwa. Warszawa: Difin.

Vertovec S. (2012). Transnarodowość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wrzochalska A., Chmieliński P. (2012). Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Wysieńska K. (2012). O użyteczności analiz sieciowych w wyjaśnianiu procesów integracji migrantów. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz

Ziółek-Skrzypczak M. (2012). Managing integration of immigrant youth: in the United States, Germany, and Poland. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.

Zygierewicz A. (2012). Migracje młodych, wykształconych ludzi poza Unię Europejską. „Studia BAS 5(72) 2012”. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 43 / Sierpień 2013