Nowości wydawnicze

Bieniecki M., Kaźmierkiewicz P., Matusz Protasiewicz P. (red.) (2013). Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2012. Gliwice: Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych. Pobierz.

Bieniecki M., Pawlak M. (2012). Simplification of Employment of Foreign Workers in Poland and the Case of Wroclaw. IOM. Pobierz.

Bulanda-Pantalacci A. (2012). 2011 European Forum of History
and Arts: Wymuszone migracje. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. 

Cisło W., Różański J., Ząbek M. (red.) (2013). Bilad as-Sudan:
kultury i migracje. Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW. 

Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P. (2013). Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: The Case of Poland. Warsaw: Center for Social and Economic Research. Pobierz.

Dziewulska A., Ostrowska A. M. (2012). New neighbours - on the diversity of migrants' political involvement. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw. 

Firlit-Fesnak G., Godlewska-Szyrkowa J., Żołędowski C. (red.) (2013). Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego: wybór tekstów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Gołata E. (2012). Migracje mieszkańców dużych miast. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Grot K., Klaus W. (2012). Inspirator Międzykulturowy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Grzegrzółka E. (2013). Organizacje migranckie w Polsce. Działalność i potrzeby. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Jaroszewska E. (2013). Migracje a zdrowie: uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Kaczmarczyk P. (2013). Are immigrants a burden for the state budget? Review paper. Badia Fiesolana: Migration Policy Centre. Pobierz.

Kaczmarczyk P. (2013). Money for Nothing? Ukrainian Immigrants in Poland and their Remitting Behaviors. Bonn: Institute for the Study of Labor.

Karwat-Woźniak B., Sikorska A. M. (2013). Migracje ludności wiejskiej w latach 2005-2011. Warszawa: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Komornicki T. (2011). Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego. Pobierz.

Kula M. (2013). Narody a migracje: esej z socjologii historycznej. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN. 

Leoński J., Wątróbski L. (2013). Migracje Polaków - przeszłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska: w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.

Lesińska M. (2013). Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipiński A. (2013). Media a reprezentacja oraz integracja imigrantów. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Malinowski Rubio M. P. (2013). Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce. Kraków: Nomos.

Małuszyńska E. (2013). Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Musiuk K., Przybysławska K. (red.) (2013). Monitoring powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia. Kraków: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Pobierz.

Oppenheimer S. (2013). Pożegnanie z Afryką: jak człowiek zaludnił świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Pawlak M. (2013). Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Pobierz.

Sadowski A., Bieńkowska-Ptasznik M. (red.) (2012). Polityka wielokulturowości a migracje. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sieniow T. (red.) (2013). Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje. Lublin: Instytut na rzecz Państwa Prawa. Pobierz.

Szmyt Z. (2012). Azja u bram: studium nad migracjami Buriatów w Rosji. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Pobierz.

Weinmann M. (2012). Naturalisation in Germany: Requirements, Policy Changes, Trends and Scientific Findings. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 44 / Październik 2013