Nowości wydawnicze

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (2013). Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy: raport ekspercki. Opole. Pobierz.

Balicki J., Chamarczuk M. (red.) (2013). Wokół problematyki migracyjnej: kultura przyjęcia. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pobierz.

Barzykowski K., Grzymała-Moszczyńska H., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska J., Kosno M. (2013). One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobierz.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.. Uchodźców (2013). Integracja uchodźców i wykorzystanie wskaźników: materiał zebrany w Europie Środkowej. Pobierz.

Brown K. (2013). Kresy: biografia krainy, której nie ma. Jak zniszczono wielokulturowe pogranicze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Budyta-Budzyńska M. (2013). Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Dybowska J. (2013). Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Friberg J. H., Eldring L. (2013). Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices: Tema Nord. Pobierz.

Grot K. (red.) (2013). W poszukiwaniu nowych wzorów integracji cudzoziemców. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

GUS (2014). Wybrane tablice dotyczące migracji wewnętrznych ludności w latach 2002-2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobierz.

Hut P. (2013). Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.

Jaźwińska E. (2013). Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M. (red.) (2013). Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę: w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Klimaszewski Z. T. (2012). Polityka Polski wobec Polonii i Polaków za granicą po 1989 roku. Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra s.c.

Kozicka A. (red.) (2013). Narzędziownik różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach. Białystok: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Dialogu. Pobierz.

Kucharczyk J. (red.) (2013). Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kutrzeba M. (2013). Emigracja mieszkańców Błażowej i regionu na przestrzeni XIX, XX i XXI w. - wybór czy konieczność? Błażowa: Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej.

Liberti S. (2013). Na południe od Lampedusy: podróże rozpaczy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Łotysz S. (2013). Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2013). Wewnątrzunijna mobilność obywateli państw trzecich. Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Maksimczuk A. (2013). Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Mikołajczak S. (2013). Polacy na Białorusi w latach 1987-2008: funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Siwińska B. (2014). Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Sochańska-Kawiecka M., Makowska-Belta E., Morysińska A., Zając A. (2012). Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego, cz. 1 - emigracje. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy. Pobierz.

Solarek K. (2013). Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy: determinanty współczesnych przekształceń. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Solga B. (2013). Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Sośniak M., Łakoma K., Kosiedowski Ł., Heleniak G., Mierzejewski P. (2013). Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji. Pobierz.

Suchomłynow L. (red.) (2013). Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. Piła: PWSzZ w PILE.

Sula D. (2013). Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Śledź D. (red.) (2013). Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego, cz. 2 - migracje wewnętrzne. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 46 / Luty 2014