Polska Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie mogli zalegalizować swój pobyt w ramach trzeciej już akcji abolicyjnej. W sumie zarejestrowano ponad 9,5 tys. wniosków. Część z nich wciąż czeka na rozpatrzenie. Część złożono z zamiarem skorzystania z tzw. małej abolicji, czyli możliwości wyjazdu z Polski bez konsekwencji w postaci zakazu...

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Nie mówisz po rosyjsku? Od 1 grudnia 2012 r. nie dostaniesz pozwolenia na pracę w Rosji w dużej części sektora usług dla konsumentów. Według nowego prawa cudzoziemiec chcący podjąć pracę w ww. sektorze musi wykazać się znajomością języka rosyjskiego co najmniej na poziomie podstawowym. Dokumentem poświadczającym tę umiejętność może być: tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej zawierającego zapis o odbyciu zajęć z języka rosyjskiego; dyplom ukończenia szkoły na terenie ZSRR lub Rosji; specjalny certyfikat wydawany po zdaniu państwowego egzaminu językowego
W aktualnym numerze, wraz z początkiem nowego roku, rozpoczynamy na łamach „Biuletynu Migracyjnego” dyskusję nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. Mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko okazją do wymiany uwag, ale również pozwoli Czytelnikom głębiej zapoznać się z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, a tym samym lepiej zrozumieć nadchodzące zmiany i lepiej się do nich przygotować.
Jacek Jagielski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Odniesienie się do projektowanej nowej ustawy o cudzoziemcach w jej całokształcie wymagałoby podjęcia szerokich i wieloaspektowych rozważań, wkraczających w konwencję ekspertyzy czy pogłębionej opinii prawnej. Nie podejmując się oczywiście tak szerokiej analizy, chciałbym w tym miejscu sformułować parę ogólnych refleksji dotyczących opracowanego projektu.
Katarzyna Rowińska, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium RP cudzoziemców jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana w większości w celu dostosowania jej do uregulowań unijnych. W rezultacie, spowodowało to obniżenie czytelności i przejrzystości przepisów oraz pogłębiło ich kazuistyczny charakter. Ustawa stała się coraz trudniejsza w stosowaniu zarówno dla organów administracji publicznej, jak i dla cudzoziemców. Zaistniała zatem konieczność stworzenia czytelnych narzędzi prawnych, które pozwoliłyby usprawnić przebieg procedur legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. W tym celu w resorcie spraw wewnętrznych został przygotowany projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, który 16 sierpnia 2011 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym został przygotowany projekt ustawy o cudzoziemcach, który 19 października 2012 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Ewa Balcerak, Departament Polityki Migracyjnej MSW
Minęło dziewięć lat od przeprowadzenia pierwszej w historii Polski abolicji dla cudzoziemców przebywających bez zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To wystarczająco długi okres na dokonanie oceny skutków działań podjętych w 2003 r., umożliwiających imigrantom o nieuregulowanym statusie zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce. Co więcej, dzięki takiej właśnie perspektywie czasowej możliwe stało się również - na podstawie niepublikowanych dotąd danych statystycznych pochodzących z systemu ewidencji cudzoziemców POBYT - dokładne prześledzenie ścieżek legalizacyjnych obieranych przez poszczególne grupy cudzoziemców w kolejnych latach.