Polska ● Zakończyły się ponad trzyletnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach. 27 grudnia 2013 r. swój podpis pod ustawą złożył Prezydent RP. Było to poprzedzone półrocznym okresem prac parlamentarnych, podczas których pierwotny projekt uległ wielu istotnym zmianom, co w znacznej mierze wynikało z dużego zaangażowania organizacji społecznych w prace nad nowymi przepisami.

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Koniec 2013 r. na Ukrainie to kolejna po Pomarańczowej Rewolucji „gorąca” zima. Tak jak dziewięć lat temu, obecne listopadowo-grudniowe demonstracje na głównym placu Kijowa skupiają uwagę świata. Również w Polsce „Euromajdan”, jak nazywają swoje protesty Ukraińcy, wzbudza emocje.
Po wielu miesiącach prac nad planem wdrażania polityki migracyjnej Polski do wiadomości publicznej trafił dokument, w którym każda z niemal 200 rekomendacji zawartych w rządowej strategii pt. „Polityka migracyjna Polski” jest szczegółowo opisana, ze wskazaniem stanu wdrożenia, podmiotów odpowiedzialnych, terminów i kosztów wdrożenia oraz barier formalnych bądź finansowych stojących na drodze do ich implementacji.
Agnieszka Kulesa, Ministerstwo Spraw Wewnętrz
Kiedy w kwietniu 2009 r. ministrowie odpowiedzialni za kwestie migracyjne z państw Unii Europejskiej (UE) i obszaru Schengen, Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej, Federacji Rosyjskiej i Turcji przyjmowali na konferencji w Pradze Wspólną Deklarację określającą obszary współpracy w ramach zarządzania przepływami migracyjnymi, nikt nie przypuszczał, że już dwa lata później Proces Praski zostanie uznany w UE za główne forum współpracy w dziedzinie migracji i azylu ze wschodnim i południowo-wschodnim sąsiedztwem. Do grudnia 2010 r. rolę lidera tej ważnej inicjatywy politycznej pełniły Czechy. Od tego czasu Procesowi przewodniczy Polska.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Marcin Gońda, Instytut Socjologii UŁ
W ostatnich dekadach na całym świecie możemy zaobserwować nacisk na umiędzynarodowienie krajowych systemów szkolnictwa wyższego. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wzrastająca z każdym rokiem liczba studentów zagranicznych. O ile w połowie lat 70. XX w. poza krajem pochodzenia podejmowało studia blisko 0,8 mln osób, to w 2010 r. było to już 4,1 mln (2,3 proc. wszystkich studiujących na świecie). W globalną rywalizację o studentów-cudzoziemców próbują włączyć się również uczelnie z Polski. Jak dotąd, nie cieszyły się one większym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców. Według Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku akademickim 2012/2013 studiowało w naszym kraju 29 172 obywateli innych państw (nie uwzględniając uczestników wymian studenckich, np. programu Erasmus). Liczyli oni jedynie 1,74 proc. ogółu studiujących w naszym kraju, co lokowało polskie uczelnie na ostatnim miejscu w UE.
Pod koniec października 2013 r. w Krakowie odbyło się trzydniowe forum na temat lokalnych polityk integracyjnych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób - przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski, władz miejskich i urzędów wojewódzkich, miejskich ośrodków pomocy społecznej, ośrodków badawczych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało charakter roboczy.
Mirosław Bieniecki, Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych
Najważniejsze dla oceny funkcjonowania Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) jest pytanie o celowość działań integracyjnych. Odpowiadając na nie, można przyjąć dwie perspektywy: potrzeb samych migrantów, jak i interesów państwa. Okazuje się, że perspektywy te są zgodne i możliwe jest wyodrębnienie stałego zestawu skutecznych działań integracyjnych, które wskazywane są zarówno przez migrantów, urzędników, jak i wykonawców projektów. Wśród najważniejszych działań wydaje się być nauka języka polskiego, a ponadto zaznajomienie cudzoziemców z polską rzeczywistością instytucjonalną (tzw. oprowadzanie po domu** oraz poradnictwo prawne), działania zwiększające szanse migrantów na rynku pracy (kursy zawodowe) i działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego.