Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
Bezrobocie powoduje, że część osób nie posiadających zatrudnienia w kraju decyduje się na wyjazd za granicę. Osoby bezrobotne i nieaktywne na polskim rynku pracy, szczególnie bez doświadczenia zawodowego, emigrują dwukrotnie częściej niż osoby zatrudnione*. Beata Bieszk-Stolorz przeanalizowała dane dotyczące wyrejestrowywania się z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie osób bezrobotnych, które jako powód wniosku o usunięcie ich z listy bezrobotnych podały wyjazd za granicę. Dane obejmowały informacje o płci, wykształceniu i wieku wyrejestrowanych z PUP w Szczecinie w latach 2007-2009.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Na początku kwietnia br. ukazał się raport Migration Watch UK (MW) zatytułowany „Incentives for Polish Migration” [Bodźce dla polskiej migracji]. Można się z niego dowiedzieć, że przyjazdy Polaków do Wielkiej Brytanii są motywowane korzyściami finansowymi. O ile trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem w kontekście migracji zarobkowych, o tyle dalszy wywód autorów raportu tak oczywisty już nie jest.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Czy koszty nieudanej migracji obciążają systemy zabezpieczenia społecznego krajów przyjmujących? Czy raczej bezrobocie skłania migrantów do powrotów? W jakim stopniu migranci stanowią konkurencję na rynku pracy dla ludności rodzimej? To tylko niektóre pytania badawcze w projekcie Norface realizowanym przez 15 instytucji naukowych z Europy.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Nie słabnie debata integracyjna w Niemczech. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w marcu br. przedstawiło konkluzje z blisko tysiącstronicowego raportu o integracji muzułmanów, przygotowanego przez badaczy na zlecenie Ministerstwa. Okazuje się, że co czwarty muzułmanin mieszkający w Niemczech nie tyle nie może, co nie chce się integrować - nie interesują go (obojętnie jak zdefiniowane) zachodnie wartości i akceptuje używanie przemocy fizycznej. Te właśnie wnioski z raportu - jako dowody fiaska działań integracyjnych - były najczęściej komentowane przez media. Rzeczywiście, według badań wśród wielu muzułmanów w wieku 14-32 lata, którzy nie posiadają niemieckiego obywatelstwa, zainteresowanie integracją jest niewielkie. Zgoła odmienne postawy przyjmują jednak osoby, które posiadają obywatelstwo niemieckie. Badania pokazały również, jak bardzo muzułmanie doświadczają negatywnych konsekwencji stawiania przez niemieckie społeczeństwo znaku równości pomiędzy islamem a terroryzmem.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W marcu br. do włoskiego parlamentu trafił obywatelski projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące obywatelstwa. Propozycja nowej regulacji ma na celu ułatwienie cudzoziemcom nabywania obywatelstwa włoskiego i choć, jak podaje gazeta „La Repubblica”, jest to już czterdziesta dziewiąta tego typu inicjatywa ustawodawcza przedstawiona parlamentowi w ostatnich latach (poprzednie były nieudane), tym razem jej uwarunkowania są nieco odmienne.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W 2010 r. rząd brytyjski postawił sobie za cel zredukowanie do 2015 r. poziomu migracji netto do pięciocyfrowej liczby. W połowie 2011 r. saldo migracji wynosiło jednak 250 tys. osób, a więc miało wartość zbliżoną do szacunków dla ostatnich l
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W greckim regionie Evros straż graniczna w samym tylko 2010 r. zatrzymała ok. 50 tys. cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę. Wielu z nich złożyło później wniosek o status uchodźcy, wielu przedostało się do innych krajów UE*. Gdyby w myśl obowiązującej regulacji dublińskiej (tzw. rozporządzenie Dublin II) wszystkie aplikacje miała rozpatrywać Grecja - jako pierwszy kraj Wspólnoty, na terytorium którego znalazł się wnioskujący - to prędko wyczerpałyby się jej zdolności recepcyjne. Nawet jeśli w jakiś sposób udałoby się rozlokować azylantów, to Grecja nie zdołałaby sfinansować funkcjonowania tak dużej liczby ośrodków dla uchodźców. Nie mówiąc już o poradzeniu sobie z presją administracyjną i logistyczną powodowaną długotrwałością procedur uchodźczych.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Wraz z tym, jak zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki ulegają zaostrzeniu, coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie małżeństwa z obywatelem francuskim jako sposobu na pokonanie migracyjnych barier. Przybiera ono wówczas formę „białego małżeństwa” albo, coraz częściej, małżeństwa „szarego”. Różnica polega na tym, że w wypadku pierwszego i kobieta, i mężczyzna od początku są zgodni co do fikcyjnej formy związku, co często wiążę się z gratyfikacją finansową dla jednej ze stron. W wypadku drugiego, tylko jeden z narzeczonych jest świadomy czysto „migracyjnego” charakteru związku, wykorzystując przy tym uczucia drugiej strony.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Jednym z czynników ułatwiających społeczną aklimatyzację imigrantów jest możliwość łączenia rodzin, rozdzielonych wskutek wyjazdu jednego z rodziców, małżonków lub dzieci. Sytuację rodzin migrantów przebywających poza granicami swojego kraju na poziomie UE reguluje obecnie dyrektywa o prawie do łączenia rodzin (2003/86/WE). Określa ona minimalne uprawnienia, które powinny przysługiwać imigrantom i ich bliskim we wszystkich państwach członkowskich. Wobec tendencji do zaostrzania przepisów dotyczących łączenia rodzin przyszłość tej dyrektywy stoi pod znakiem zapytania. O tym, czy dojdzie do jej zasadniczej zmiany, rozstrzygną efekty debaty nad Zieloną Księgą w sprawie prawa do łączenia rodzin z 2011 r. (SOC/436).
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Na początku marca br. odbyło się posiedzenie Rosyjsko-Filipińskiej Rady Biznesu przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej oraz towarzysząca mu konferencja o wiele mówiącym tytule: „Filipińskie zasoby siły roboczej w Rosji - egzotyka czy perspektywa”. Przy tej okazji w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o możliwym sprowadzeniu do Rosji większej liczby pracowników z Filipin.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Od kilku lat Bałkanami nie targają już konflikty etniczne i religijne, a kraje byłej Jugosławii kolejno włączają się w procesy integracji europejskiej. Dlatego też zaskoczeniem może być fakt, że od roku 2009 znacząco wzrosła liczba wniosków o azyl składanych w krajach Unii Europejskiej przez obywateli Serbii i Macedonii. Te dwa kraje pojawiły się w czołówce państw, których obywatele ubiegają się o przyznanie ochrony międzynarodowej na terenie UE (według Eurostatu najwięcej aplikacji od obywateli Serbii wpłynęło w Niemczech, gdzie Serbowie jako poszukiwacze azylu plasują się na trzeciej pozycji za Afgańczykami i Irakijczykami). Okazuje się, że nieprzypadkowo liczba ta wzrosła właśnie w 2009 r. W tym czasie kraje UE zniosły obowiązek wizowy względem obywateli Serbii i Macedonii, co spowodowało wzmożoną mobilność z tych krajów w kierunku Unii Europejskiej, głównie do Niemiec, Belgii i Szwecji.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W 2010 r. średnia długość życia w Mali wynosiła 51 lat (w Polsce - 75 lat, jak podaje Bank Światowy), a ponad 75 proc. ludności żyło za mniej niż 2 USD dziennie (Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Sytuację komplikuje fakt, że państwo to zamieszkałe jest przez wiele grup etnicznych, różniących się od siebie zarówno pod względem rasy, jak i kultury. Północ kraju zajmują Maurowie i nomadyczni Tuaregowie - lud berberyjski, który wyróżnia się wśród innych społeczności muzułmańskich silną pozycją kobiety i matriarchatem. Na południu z kolei mieszkają rolnicze ludy mande (m.in. Bambara, Malinke i Soninke), ludy woltyjskie, Songhajowie oraz koczowniczy Fulanie. Każde osłabienie tak kruchego społecznie i gospodarczo bytu zwiastuje tragedię. Od czasu, gdy w 1960 r. Mali uzyskało niezależność od Francji, jego północne terytorium było przedmiotem separatystycznych działań Tuaregów, dążących do ustanowienia niepodległego państwa Azawad. Trwające od stycznia br., czwarte już, powstanie zmusiło setki tysięcy ludzi do ucieczki. Skala przemieszczeń ludności i niedobory środków pomocy pozwalają na określenie obecnej sytuacji mianem kryzysu uchodźczego.
35 kwiecień 2012 | Migracje w UE i na świecie
34 Luty 2012 | Migracje w UE i na świecie
34 Luty 2012 | Migracje w UE i na świecie
34 Luty 2012 | Migracje w UE i na świecie